Informatie

De film Stille Dilemma’s is een documentaire van en over mensen met een licht verstandelijke beperking. Met commentaar en toelichting door deskundigen, hulpverleners en betrokkenen.

De film maakt onderdeel uit van de website www.stilledilemmas.nl, waar meer uitgebreide informatie te vinden is. Deze website bevat de film, tien videointerviews met deskundigen en hun persoonlijke profielen, een beknopte handleiding voor voorlichtingsbijeenkomsten en verwijzingen (links) naar het Amsterdamse zorgnetwerk. Zij bieden methodische handvatten voor hulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving, gezin, onderwijs, werk en instellingen voor hulp en ondersteuning.

Of iemand moeite heeft met leren, hangt af van het IQ (intelligentie quotiënt) en de zelfredzaamheid. Bij mensen die moeilijk leren, ligt het IQ tussen de 50 en 85. Het gemiddelde IQ van de Nederlandse bevolking ligt rond de 100. Daarnaast is ook de mate van zelfredzaamheid in het dagelijks leven belangrijk in het bepalen of iemand een licht verstandelijke beperking heeft; het gaat met name om de zelfredzaamheid in sociale situaties.

Inhoud

Het interactieve documentaireproject Stille Dilemma’s toont gefilmde portretten van drie jonge mannen met een LVB-indicatie in hun zoektocht naar zelfredzaamheid in de moderne samenleving en een tiental interviews met deskundigen, hulpverleners en betrokkenen uit het zorgnetwerk.

Het zorglandschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking gaat in de komende jaren ingrijpend veranderen. Leidend daarbij is de wens om te komen tot een zorglandschap en een zorgstelsel dat mensen met een licht verstandelijke beperking veel meer in de gelegenheid stelt zelf de regie over het eigen leven te voeren (zelfredzaamheid), zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen een eigen omgeving en een eigen sociaal netwerk en conform de eigen wensen en aspiraties kunnen participeren in de samenleving. Het toekomstige zorglandschap moet mensen met een licht verstandelijke beperking veel nadrukkelijker ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren.

Aan bod komen perspectieven en initiatieven van mensen met een licht verstandelijke beperking zelf, ontwikkelingen rond de professionele zorg en de maatschappelijke context.

Doel

De film Stille Dilemma’s is gemaakt om te worden ingezet bij het bespreekbaar maken van het omgaan met kwetsbare mensen die hun weg zoeken naar het zelfstandig functioneren in de eigentijdse gemeenschap. De website biedt ondersteuning en suggesties voor hulpverleners. Met de films en de informatieve interviews kunnen hulpverleners een beter inzicht in de belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen, zodat zij hen goed kunnen begeleiden.

Het belang van herkenning

Een licht verstandelijke beperking herken je niet direct. De meeste kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken. Aan hun uiterlijk valt ook niets bijzonders te zien. Waarom is herkenning wel belangrijk? Als kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking moeten opboksen tegen te hoge verwachtingen en eisen van de omgeving, veroorzaakt dat stress of problemen in communicatie en gedrag. Zoals onbegrip, niet nakomen van afspraken of een woedeaanval. Dit is meestal geen kwestie van onwil, maar van onvermogen. Continue overvraging kan lijden tot psychische problemen bij een kind of jongere.

Iedereen kan helpen door rekening te houden met het niveau van een kind of jongere en op de juiste manier -met begrip en respect- te reageren waardoor het contact soepeler verloopt. Vermoedt u bij een jongere dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking? Lees verder:

LVB (Licht verstandelijk beperkt)

In onze samenleving komt een grote groep kinderen en jongeren in ernstige problemen als gevolg van een lager intellectueel functioneren (IQ tussen 50- 85) en beperkte sociale redzaamheid. Het gaat jaarlijks om 31.000 kinderen en jongeren. Bij een groot aantal kinderen en jongeren gaat de beperking samen met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en gezinsproblemen. Veel problemen van een LVB worden veroorzaakt door het feit dat de beperking te laat onderkend wordt; veelal wordt een licht verstandelijke beperking pas vastgesteld als de hulpverlening op dood spoor zit.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de zoektocht naar wegen om LVB vroeg op te sporen, groeide het inzicht dat het gaat om een maatschappelijk probleem waar we als samenleving gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Daarom is het van belang dat iedereen kennis heeft over licht verstandelijke beperkingen. Zo creëren we gaandeweg een samenleving waar vanzelfsprekend plaats is voor mensen met een LVB.

Blijvende beperking

Een licht verstandelijke beperking is een blijvende beperking. Maar met deze beperking kan iemand goed leren leven. Iemand met een licht verstandelijke beperking heeft hulp nodig bij het aanleren van vaardigheden en het omgaan met gevoelens. De mate waarin iemand blijvende zorg of ondersteuning nodig heeft verschilt per persoon. Dit is afhankelijk van het IQ, de sociale redzaamheid, de steun uit de eigen omgeving en hoe iemand zich nog ontwikkelt in zijn/haar sociale vaardigheden en algemene vaardigheden en kennis.

Gedrag

Benader een kind en de jongere respectvol, gelijkwaardig en neem de tijd. Geduld, de jongere serieus nemen, consequent en duidelijk zijn, op uw houding en stemgebruik letten en steeds uitleggen wat u doet maken al een behoorlijk verschil. Hulp aanbieden, bijvoorbeeld meegaan naar een afspraak of op een doktersbezoek, werkt vaak goed.